Home | Sitemap | Contact | Disclaimer | Xams ServicesNL  |  FR  |  EN 

   
 

Disclaimer

 

ProfAnCare is een onderdeel van Xams Services BVBA.

Maatschappelijke zetel:

Xams Services BVBA
Wagenaarstraat 119
8791 Beveren-Leie
 

© 2009 Xams Services BVBA Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Xams Services BVBA. Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Xams Services BVBA.  Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma Xams Services BVBA hierdoor geen schade wordt berokkend.

Xams Services BVBA hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. De meeste informatie op deze site is beschikbaar  zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Indien de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Xams Services BVBA op volgend e-mailadres: info@profancare.be. Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Xams Services BVBA om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Xams Services BVBA zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ieder geschil met betrekking tot de site van de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Xams Services BVBA gevestigd is, bevoegd.

 
ProfAnCare  | Wagenaarstraat 119 | 8791 Beveren-Leie | Tel.+32 (0)56 29 92 60 | Fax. +32 (0)56 32 85 60 | info@profancare.be
Designed by Xams Services